واحد امور اداری و منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و همچنین، شرکت به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد. در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است.

واحد امور اداری و منابع انسانی شرکت داروگستر باریج اسانس با شناسایی فعالیت های خود در قالب فرایندهای برنامهریزی و تأمین منابع انسانی، جبران خدمات منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، مدیریت سلامت کارکنان و مدیریت ارتباطات کارکنان به این مهم همت گماشته است.  هدف اصلی این واحد ارزش‌آفرینی هم برای ذی‌نفعان داخلی (کارکنان و سازمان) و هم برای ذینفعان خارجی (مشتریان، سرمایه‌گذاران و همچنین جامعه، دولت و مراجع قانوگذاری) است. 
واحد برنامه ریزی و مهندسی فروش:

گردآوری دادههای حاصل از فرایندهای فروش و ارائه تجزیه و تحلیلهایی که در حوزه فروش بایستی صورت پذیرد.

·ارائه راهکارهای مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه مدیریت درخواستهای مشتری براساس گزارشات استخراج شده

·ایجاد راهکارهای مناسب جهت اجرای سیاستها و برنامههای تبلیغاتی صاحب برند در حوزه ویزیت علمی، تبلیغات و رصد رقبا

·ایجاد و اجرای مکانیزمهای مناسب در خصوص پاسخدهی و رسیدگی به امور مشتریان

طراحی و اجرای  فرایندهای مناسب در حوزه لجستیک و پشتیبانی و تأمین به منظور مدیریت موجودی کالاها، تحویلگیری و تحویلدهی مناسب، حمل و توزیع مناسب و امور مرتبط با اانبارش کالاها و ارائه راهکارهای به منظور بهبود هر یک از فرایندهای مذکور

·تدوين استراتژيهاي پشتيبان و ارائه راهکارهای لازم جهت عملياتي و اجرايي كردن برنامههاي توسعهای زيرساختها
واحد حسابرسی داخلی:

اجرای ارزیابیهای مستقل که از طرف مدیریت شرکت برای سیستم‌های کنترل داخلی انجام می‌شود و بررسی کفایت سیستم‌های کنترل داخلی از لحاظ درست و مناسب بودن، اقتصادی، اثربخش و  کارآمد بودن استفاده از منابع  برعهده این واحد سازمانی است.

در این راستا، حصول اطمینان از نحوه اجرا، تحقق و رعایت موارد ذیل از اهم فعالیتهای این واحد است:

استقرار سیستم کنترل‌های داخلی به منظور اطمینان از اینکه کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قانون، اساسنامه و مقررات صورت می‌پذیرد.

اجرای برنامه‌ها در چارچوب سیاست‌های شرکت

قابلیت اعتماد و درستی اطلاعات و گزارش‌های منتشر شده

مدیریت اثربخش و کارآمد نیروی انسانی و سایر منابع

حفاظت از دارایی‌ها

ااطمینان بخشی به گزارش‌ها و شفافیت اطلاعاتی و گزارش‌های مالی
واحد سیستم ها و روش ها:

شرکت داروگستر باریجاسانس از نخستین شرکتها در حوزه توزیع و پخش است که نظام مدیریت فرایند (Business Process Management) را ایجاد و پیادهسازی کرده است. در این راستا، با مشارکت کلیه مالکین فرایندها فرایندهای اصلی، مدیریتی و پشتیبان در سطح صفر شناسایی شد و طرح هر فرایند با توجه به مأموریت، اهداف، دامنه کاربرد، قلمرو فرایند و مسئولیت های مرتبط با مالک، ناظر و همکاران تدوین گردید.

   در فاز دوم، فرایندهای سطح یک شناسایی و طرحهای کلان و تفصیلی، شاخصهای کارایی و اثربخشی هر فرایند تعیین و مشخص شد.

در فاز سوم، نحوه اجرای فرایندهای کسب وکار شرکت در ستاد و دوازده شعبه بر اساس الگوی تعالی ارزیابی شد و بر مبنای آن، پروژه ها و اقدامات بهبود استخراج شد.

شرکت داروگستر باریج اسانس در ادامه مسیر و حرکت به سمت تعالی، با اتخاذ این رویکرد ساختاریافته، یا به عبارت دیگر با استقرار نظام مدیریت فرایندها با هدف بهبود کیفیت محصول و خدمات، در تلاش است تا فرایندهای سازمان را با استراتژی های سازمان همسو نموده و به موازات آن رضایت مشتری را با افزایش کیفیت، بهبود دهد.
واحد فن آوری اطلاعات:

برنامهریزی به منظور اجرای فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات و نگهداری و تعمیرات جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح شبکه های کامپیوتری، سخت افزارها و نرم افزارها توسط این واحد صورت می پذیرد.

همچنین، اقدامات لازم به منظور: کاهش توقفات شبکه های ارتباطی،  تآمین به موقع نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز مطابق با نیاز فرایندها و قیمت مناسب، اجرای اقدامات لازم به منظور کاهش ریسک از بین رفتن اطلاعات و داده ها و دانش شرکت، کاهش خرابی سخت افزارها، افزایش میزان رضایت کاربران از تأمین نرم افزار ، سخت افزار و خدمات پشتیبانی، تهیه و نگهداری نسخه پشتیبان از داده ها، برنامه ریزی و انجام عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه سخت افزارهای مورد استفاده در شرکت نیز از جمله فعالیت های این واحد است. 
واحد امور مالی:

واحد مالی شرکت داروگستر باریجاسانس، متشکل از واحدهای حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و حسابداری فروش با ارتباط مستمر با حسابداریهای شعب وظیفه مدیریت فرایندهای مالی شرکت را عهدهدار است.  مدیریت اثربخش و کارای (وجوه/ منابع مالی) به منظور دستیابی به اهداف سازمان، چگونگی افزایش سرمایه و نحوه تخصیص آن (تأمین مالی)، اجرای فرایندهای برنامهریزی، برآورد و کنترل بودجه، دریافت و پرداختهای مالی، گزارشدهی مالی و مدیریت اموال و داراییها  از جمله فعالیت هایی است که در این واحد صورت میپذیرد.